RHAGLEN PRENTISIAETH

ROLAU SYDD AR GAEL

Pan feddyliwch amdano, dŵr yw’r peth mwyaf sylfaenol y mae ar bobl ei angen. Felly, mae’n gwaith ni yn Dŵr Cymru yn eithriadol o bwysig – rydym yn rhoi dŵr glân, diogel i dair miliwn o gwsmeriaid, rydym yn cludo’u dŵr budr i ffwrdd ac rydym yn helpu i warchod ein hamgylchedd hardd.

Mae’n gyfrifoldeb aruthrol ac mae’n rhaid i ni ennill ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob dydd o’r flwyddyn. Ni yw’r unig gwmni nid-er-elw yn y diwydiant dŵr – felly mae hynny’n ddechrau da.

Mae bod yn brentis gyda Dŵr Cymru yn fwy na dim ond swydd. Mae’n golygu bod yn rhan o dîm cefnogol, meithrin gyrfa i chi’ch hunan yn y busnes mwyaf ond tri yng Nghymru, ac ennill sgiliau a chymwysterau.


Prentis Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae rhaglenni prentisiaethau cynghorwyr gwasanaethau cwsmeriaid Dŵr Cymru yn ffordd wych o ddysgu mwy am gyfrifoldebau rheng flaen gwasanaethu cwsmeriaid.  Ein nod yw sicrhau bod y cwsmer yn cael y canlyniad iawn, ar yr amser iawn ac yn y ffordd fwyaf effeithiol sy’n bosib, wrth i ni geisio ennill ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob dydd.  Bydd hyn yn cyfrannu at gwblhau cymhwyster Gweithrediadau Canolfan Gyswllt lefel 2 a lefel 3.

Beth i’w ddisgwyl

Yn ystod eich prentisiaeth dwy flynedd, byddwch yn cael hyfforddiant ar y safle gan un o’n darparwyr dibynadwy mewn pynciau fel prosesu gwybodaeth cwsmeriaid, delio â chwsmeriaid gan ddefnyddio meddalwedd arbenigol a datrys problemau ym maes gwasanaethau cwsmeriaid, a’r cyfan dan arweiniad arbenigol eich bydi.

Byddwch yn cydweithio’n agos â’ch bydi profiadol a byddwn yn eich dysgu i:

 • Ddatrys ymholiadau cwsmeriaid ar y cysylltiad cyntaf rhag iddynt orfod cysylltu eto
 • Sicrhau eich bod yn cofnodi data yn gywir bob tro
 • Cefnogi ein cwsmeriaid wrth iddynt geisio lleihau eu dyledion
 • Addasu i newidiadau ym mlaenoriaethau’r adran, er enghraifft os ceir tywydd eithriadol.

Yn ogystal â’r sgiliau ymarferol y byddwch yn eu dysgu wrth weithio gyda chydweithwyr brwd a phrofiadol, byddwch yn dod yn fwy hyderus wrth weithio mewn amgylchedd prysur, byddwch yn dod i ddeall y swydd yn well a byddwch yn meithrin llawer o sgiliau Canolfan Gyswllt.

Mae’n amser da i fod yn rhan o Dŵr Cymru.  Nid dim ond swyddi a gynigir mewn Canolfannau Cyswllt erbyn hyn, maen nhw’n cynnig gyrfaoedd a chyfleoedd i ddatblygu.  Fel cynghorwyr gwasanaethau cwsmeriaid y dechreuodd rhai o brif reolwyr Canolfan Gyswllt Dŵr Cymru eu gyrfa.

Beth y mae arnom ei angen?

Yn ogystal â chredu’n gryf yn nod a gwerthoedd Dŵr Cymru, byddwch yn gallu cyfathrebu’n effeithiol a meithrin perthynas dda â’n cwsmeriaid, boed hynny dros y ffôn neu weithiau trwy we-sgwrs.  Bydd gennych bersonoliaeth dda a byddwch yn gallu gweithio’n frwd.

Yn ogystal â‘r uchod:

 • Bydd arnoch angen TGAU mewn Saesneg a Mathemateg, Gradd C neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth.
 • Mae’n rhaid eich bod ar gael i ddechrau gyda ni ar 5 Awst 2019
 • Mae gwneud cais am ein rhaglen brentisiaethau fel gwneud cais am swydd ac felly bydd angen i chi fynd trwy ein proses ymgeisio.  Bydd raid i chi fynd i ganolfan asesu i gyfarfod â’n tîm hefyd.

Yn Llaneirwg, Caerdydd y mae ein Canolfan Gyswllt ac yno y bydd yr holl swyddi.


Gweithredydd Prosesau Technegol dan Hyfforddiant

A oes gennych chi gymhwyster Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol ac a allwch eich gweld eich hun yn trosglwyddo’ch sgiliau i Raglen Hyfforddi? Fel Gweithredydd Prosesau Technegol dan Hyfforddiant byddwch yn chwarae rhan wrth weithredu prosesau treulio uwch a thrin dŵr gwastraff fel rhan o dîm brwd ac ymroddgar, gyda’r posibilrwydd cryf o ddod yn aelod amser llawn o’r tîm maes o law.

Un o’r pethau gorau am y rôl yma yw y gall fynd â chi i wahanol rannau o’r wlad, a’ch dysgu am rhai o’r buddion ychwanegol hynod a ddaw i gwsmeriaid yma yng Nghymru am ein bod ni’n defnyddio’r dulliau penodol a ddefnyddiwn.

Fel Gweithredydd Prosesau Technegol dan Hyfforddiant byddwch yn dysgu sut i:

 1. Weithredu gweithfeydd Treulio Anaerobig Uwch (AAD) a thrin dŵr gwastraff.
 2. Sicrhau cydymffurfiaeth briodol â safonau a gweithdrefnau eraill y cwmni, gan gynnwys Iechyd a Diogelwch.
 3. Llunio cynlluniau effeithiol ac effeithlon ar gyfer lleihau costau a sicrhau arbedion ar weithgareddau gweithredol gyda Goruchwylydd yr Ardal ac aelodau eraill o’r tîm.
 4. Cydweithio â’n crefftwyr Mecanyddol, Trydanol ac Offerwaith ar waith cynnal a chadw refeniw, a gwaith cyfalaf ymatebol.
 5. Cymryd rhan mewn tasglu yn achos atal gweithfeydd.
 6. Gweithredu ein systemau SCADA, sy’n cael eu defnyddio i fonitro a rheoli’r prosesau ar y safle.
 7. Rhedeg sifft ar eich pen eich hun.

Nid yw’r rhestr hon yn hollol gynhwysfawr am y bydd angen i chi gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau dysgu eraill sy’n berthnasol i’r rôl.

Yn ystod eich rhaglen dwy flynedd, byddwch yn cymryd rhan yn rhaglen hyfforddiant Lefel 3 y cwmni ar gyfer Gweithredwyr Cymwys AAD a Gweithredu Prosesau, lle byddwch yn gydweithiwr llawn amser (37 awr) mewn gweithfeydd trin dŵr gwastraff ledled Cymru.  Mae’r cyfle i weithio ledled Cymru’n sicrhau eich bod yn cael profiad o nifer o wahanol brosesau ac o’r amrywiaeth o gyfarpar y mae Dŵr Cymru’n ei ddefnyddio, ac mae’n debygol y bydd gofyn i chi dreulio cyfnod yn y gogledd.

Mae yna debygolrwydd mawr o droi’r rôl yma’n swydd barhaol, a gellir gosod yr ymgeiswyr yn unrhyw le yng Nghymru. Gyda rhai o’r rhannau prydferthaf o’r byd yma ar stepen y drws, mae hi’n gyfle bendigedig i’w harchwilio.

Y gofynion sylfaenol:

 • TGAU Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth Gradd C neu’n uwch.
 • BTEC Lefel 3 mewn disgyblaeth Peirianneg Fecanyddol (neu faes cysylltiedig).
 • Rhaid i chi fod â’r hawl i fyw a gweithio yn y DU, fod wedi llwyddo yn eich prawf gyrru a chael eich cerdyn trwydded â ffotograff arno.

 

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein Rhaglenni Prentisiaethau arall ar hyn o bryd. Byddwn yn dechrau derbyn ceisiadau eto yng Ngwanwyn 2020.

Angen mwy o wybodaeth?

CYSYLLTU Â NI