RHAGLEN PRENTISIAETH

John Bowd

Roedd gen i awydd gwneud prentisiaeth ers blynyddoedd. Ro’n i’n fy ngweld fy hunan mewn gyrfa’n defnyddio fy nwylo ac roeddwn i am gael cyfuniad o hyfforddiant ymarferol a chwrs coleg.  Roedd cael fy nhalu wrth ddysgu fy nghreftt yn fantais fawr ac roedd Mam wrth ei bodd fy mod i’n talu fy ffordd.

Pan o’n i’n iau, ro’n i bob amser yn tynnu pethau’n ddarnau ac yna’n ceisio’u gosod yn ôl at ei gilydd – heb lwyddo bob amser!  I ddechrau, roeddwn i am fod yn saer. Roeddwn i wedi bod yn gweithio gyda fy mrawd yng nghyfraith yn rhoi to newydd ar dŷ fy rhieni ac yn gosod ceginau. Roeddwn i’n mwynhau gwersi gwaith coed yn yr ysgol.  Roedd elfen ymarferol i bopeth roeddwn i’n ei fwynhau yn yr ysgol a gyda’r nos.  Daeth gweithiwr o’r gwaith dur i ddiwrnod agored yn yr ysgol a dangos y gwahanol brosesau mae dur yn mynd trwyddynt a’r math o bethau y mae angen eu gwneud yn y gwaith dur. Fues i’n trafod hynny gyda’r teulu ac, ar ôl cael hwb gan fy nhad, fe wnes i gais am Brentisiaeth Fecanyddol gyda Dur Prydain.  Roedd e’n gweld manteision a chyfleoedd y diwydiant ac, ar ôl cael cyfweliad a chael gweld o gwmpas y gwaith dur, fe wnes i dderbyn y cynnig ar unwaith.  Roedd yn deimlad braf iawn cael fy nerbyn allan o gannoedd o ymgeiswyr.

Ar ôl gadael yr ysgol yn 1996 gyda 6 TGAU, fe es i weithio gyda chwmni pecynnu cardfwrdd dros yr haf.  Roedd hyn yn gyflwyniad gwych i fyd gwaith cyn dechrau ar fy mhrentisiaeth.  Ar ôl cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus, fe ddes i’n aelod o’r Tîm Gweithredol ar ETL 3 gyda Dur Prydain fel gweithiwr aml-sgil. Gwaetha’r modd, caewyd Gwaith Dur Glynebwy yn 2001 ac fe gollais i fy swydd.  Ro’n i’n gweld hyn fel cyfle i roi cynnig ar bethau newydd ac, ar ôl cael fy hyfforddi i fod yn osodwr systemau nwy, bues i’n gweithio’n lleol ac yn Llundain.  Ymhen tipyn, fe ges i gyfle i fynd i chwarae rygbi a hyfforddi plant yn Seland Newydd ac allwn i ddim gwrthod hynny.  Contract dwy flynedd oedd hyn ond roedd angen i mi weithio hefyd.  Gan fy mod wedi cwblhau prentisiaeth fecanyddol, fe ges i gynnig nifer o swyddi.  Mae gan bobl Seland Newydd feddwl mawr o brentisiaethau Prydain ac fe ges i waith fel plymer, fel y gallwn weithio o gwmpas y contract rygbi.  Pan ddes i nôl i Brydain ddiwedd 2004, ges i waith fel Ffiter Mecanyddol yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Trefonnen ar gontract tair wythnos. Dwi’n dal yno – dyma dair wythnos hiraf fy mywyd…

Pan fyddwch yn brentis, rydych yn dysgu hanfodion y grefft, yn y dosbarth ac yn y gweithdy, ac yn gallu elwa ar brofiad pobl sy’n gweithio yn y diwydiant ers 20, 30 neu 40 mlynedd.  Fe wnes i ddysgu bod yn ddisgybledig ac yn brydlon a gweithio mewn tîm ac fe gefais i’r hyder i roi’r hyn a ddysgais yn y coleg ar waith.  Hefyd, ces i fy annog i weithio’n annibynnol, i ddatrys problemau ac i gyfathrebu ag adrannau eraill er mwyn gwneud y gwaith yn llwyddiannus, beth bynnag yw’r dasg.

Mae Dŵr Cymru’n fusnes mor amrywiol, mae pob dydd yn wahanol.  Mae’r staff yn ddiymhongar iawn ac mae ’na ysbryd da ym mhob adran. Mae’r rheolwyr yn gofalu am iechyd a diogelwch y gweithwyr a does dim disgwyl i neb wneud gwaith os nad yw’n bodloni holl feini prawf yr asesiad risg. Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn y ffordd ddiogelaf bosibl. Mae llu o gyfleoedd am yrfaoedd gan fod y busnes mor fawr. Rydyn ni bob amser yn arloesi ac yn datblygu, gyda gwelliannau parhaus ym mhob maes.

Fy awgrymiadau am sut i lwyddo yw:  1) peidiwch â bychanu’ch hunan mewn cyfweliad. Dydych chi ddim yn cael ail gyfle i greu argraff gyntaf ac os ydych yn gwneud rhywbeth fel chwarae mewn tîm chwaraeon, chwarae offeryn, chwarae mewn band, gwneud unrhyw beth sy’n gwneud i chi sefyll allan, dywedwch hynny. Gall fod yn gystadleuol iawn ac os ydych chi’n gwneud rhywbeth gwahanol, rhowch wybod iddynt. 2) Cadwch eich traed ar y ddaear. Byddwch yn dysgu rhywbeth newydd bob dydd ac fe gewch eich parchu os byddwch yn dangos eich bod yn canolbwyntio ar y dasg dan sylw. A 3) gofynnwch gwestiynau – does dim o’r fath beth â chwestiwn gwirion!  Mae’n rhan o’r broses ddysgu.

 

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL