RHAGLEN PRENTISIAETH

Llyr Johnson

Prentis Gweithredu’r Rhwydwaith

Fe wnes i gais i weithio dros Ddŵr Cymru am fy mod i’n chwilio am gyfle i feithrin gyrfa mewn cwmni mawr yng Nghymru. Mae gan Ddŵr Cymru enw da am ofalu am ei weithwyr, a chefais fy nenu at y cwmni hefyd am ei fod yn gwmni nid-er-elw heb unrhyw gyfranddeiliaid. Mae Dŵr Cymru’n gyfrifol am ei benderfyniadau a’i arloesedd ei hun, sy’n golygu ei fod yn gallu buddsoddi mwy i wella’r gwasanaeth y mae’n ei ddarparu ar gyfer cwsmeriaid.

Roedd y rôl yn berffaith i mi am ei bod yn cyfuno hyfforddiant mewn swydd gyda chydweithiwr profiadol ag elfen o ddysgu yn y dosbarth. Roedd hyn yn golygu na fyddwn ni’n cael fy mwrw i’r dŵr dwfn  ar fy mhen fy hun, ac y byddwn i’n cael 18 mis o amser i ddysgu a datblygu cyn mynd allan ar fy mhen fy hun.

Un o’r pethau gorau am y rôl yw bod pob diwrnod yn wahanol am ein bod ni’n teithio i wahanol lefydd bob dydd ac yn cyflawni amrywiaeth eang o dasgau. Mae yna lawer o wahanol bethau y mae angen i mi eu gwneud yn fy rôl, fel clirio tagfeydd, atafael pethau o ddraeniau, arolygu carthffosydd, delio â chwynion am ddrewdod a chyflawni gwaith cynnal a chadw cyffredin. Rwy’n mwynhau chwilio am bethau o ddraeniau am fod Geraint wedi creu ei declynnau ei hun i atafael pethau fel rhodenni neu frics sy’n sownd mewn draeniau a charthffosydd.  Mae hyn yn arbed miloedd o bunnoedd am nad oes angen i’r cwmni gloddio lawr i gyrraedd atyn nhw mwyach. Fi yw’r ail berson yn y byd i gyd i gael defnyddio’r teclynnau hyn i atafael pethau – sy’n deimlad braf iawn! Rwy’n cael cwrdd â phobl newydd bob dydd, ac mae helpu cwsmeriaid, delio â’u problemau a helpu i leddfu’r straen yn rhoi boddhad mawr i mi.

Fy nghyngor i i bobl sy’n ystyried gwneud cais am y rôl – Cer amdani! Ymgeisio am waith gyda Dŵr Cymru yw un o’r pethau gorau i mi eu gwneud erioed, a bydden i’n argymell y peth i unrhyw un. Nid dim ond swydd y cewch chi gyda Dŵr Cymru, ond cyfle i ddatblygu gyrfa hefyd.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL