RHAGLEN GRADDEDIG

Joshua Foulkes

Pam wnaethoch chi ymgeisio am le ar raglen graddedigion Dŵr Cymru?

Trwy gydol fy nghyfnod yn y brifysgol, roeddwn yn chwilio am gyfleoedd i ymwneud â phobl oedd yn gweithio mewn gwahanol sefydliadau a diwydiannau er mwyn canfod yr un iawn i mi. Roeddwn yn chwilio am rywle a fyddai’n fy herio ac yn fy ysbrydoli i lwyddo gan roi pwyslais ar gydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd. Wrth gyfarfod â staff o Dŵr Cymru, roedd un peth yn amlwg – roedden nhw’n llawn canmoliaeth i’r diwydiant dŵr a’u rhan nhw ynddo. Yn ogystal â’r profiadau cadarnhaol hyn, fe wnes i gyfarfod â’r Tîm Gwyddor Data mewn digwyddiadau gyrfaoedd a chael fy ysbrydoli i lansio fy ngyrfa trwy raglen graddedigion Dŵr Cymru.

Beth rydych chi wedi’i fwynhau fwyaf am raglen graddedigion Dŵr Cymru?

Mae’r rhaglen graddedigion wedi rhoi nifer o brofiadau i mi a fyddai’r tu hwnt i’m gafael mor gynnar yn fy ngyrfa fel arall, fel rheoli prosiectau, ymwneud â rhanddeiliaid o bwys a chodi £10,000 i Ymddiriedolaeth y Tywysog. O’r dechrau’n deg, cefais gyfleoedd gwych ac maent wedi cyfrannu at fy natblygiad, yn enwedig o ran ymwneud â phobl sy’n uchel yn y cwmni a chael cefnogaeth ganddynt. Un o’r elfennau rwy wir wedi’u mwynhau yw talu yn ôl i’r gymuned. Mae Dŵr Cymru’n cefnogi ac yn annog yr elfen hon a, thrwy’r rhaglen graddedigion, rwy wedi cael mynd i nifer o ddigwyddiadau gyrfaoedd a STEM ac wedi cael arwain cynlluniau codi arian yn y cwmni.

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried gwneud cais i ddilyn y rhaglen?

Gallwch gael llawer o foddhad wrth weithio gyda Dŵr Cymru os ydych yn fodlon gweithio’n galed. Mae’r rhaglen graddedigion yn rhoi cyfleoedd i chi wthio’ch hunan a datblygu sgiliau beirniadol – os ydych yn fodlon manteisio ar y cyfleoedd hynny. Mater i chi yw gwneud y gorau o’r cyfle ac felly mae profiad pawb o’r cynllun yn wahanol.

Hefyd, os oes gennych storïau, diddordebau neu gefndir diddorol, byddai’n dda cael gwybod.

Rwy’n meddwl ei bod yn deg dweud fy mod wrth fy modd â phob math o chwaraeon a gweithgareddau egnïol. Rwy’n treulio llawer iawn o fy amser hamdden yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol, yn chwarae i dimau pêl fasged a rygbi cyffwrdd lleol a gwneud pob math o weithgareddau awyr-agored ar benwythnosau. Hefyd, mae fy nyweddi a minnau’n hoffi dawnsio neuadd a byddwn yn waltsio o gwmpas neuadd ddawns o bryd i’w gilydd.