RHAGLEN GRADDEDIG

Omolara Cordle

Beth wnaeth i ti ymgeisio ar gyfer rhaglen graddedigion Dŵr Cymru?

Roeddwn i’n arfer gweithio dros Southern Water ac roeddwn i’n hoffi’r cydbwysedd y mae’r diwydiant dŵr yn ei gynnig rhwng gofalu am gwsmeriaid a gofalu am yr amgylchedd. Ond pan oeddwn i yn y brifysgol, roeddwn i’n teimlo y dylai dyfodol fy ngyrfa fod yn y sector nid-er-elw/elusennau. Pan sylweddolais i fod Dŵr Cymru’n ymgorffori gofal i gwsmeriaid a gofal am yr amgylchedd i ethos nid-er-elw, roeddwn i’n gwybod bod rhaid i mi wneud cais.

Beth wyt ti wedi ei fwynhau’r mwyaf am raglen graddedigion Dŵr Cymru?

Rydw i wedi mwynhau’r rhyddid sy’n dod yn sgil y cynllun graddedigion yma; fe gewch chi nôl beth rowch chi i mewn. Cewch gyfleoedd i ymweld â rhannau eraill o’r busnes hefyd, mynd allan ar y safle, ymweld â chwsmeriaid gartref, ac i gymryd rhan mewn hyfforddiant mewnol a/neu allanol. A’r peth gorau yw pa mor gefnogol yw pawb yn  y busnes. Os oes amcan neu angen gennych, boed yn gwrs hyfforddi penodol neu’n gynhadledd, bydd eich rheolwyr a’ch mentoriaid yn gwneud eu gorau glas i gefnogi bob tro. Mae hynny’n golygu nad oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath. Pan fo pobl yn gofyn i mi beth yw fy swydd, rwy’n ei chael hi’n anodd ateb am fod cymaint o amrywiaeth ynddi. Un diwrnod galla’i fod yn hwyluso gweithdy, a’r diwrnod nesaf galla’i fod yn cynnal tombola i godi arian neu’n trefnu sesiwn hel sbwriel!

Beth fyddet ti’n ei ddweud wrth unrhyw un sy’n ystyried ymgeisio ar gyfer y rhaglen?

Yn gyntaf, ewch amdani! Yn ail, byddwch yn barod i gymryd awenau eich dyfodol. Mae’r cynllun graddedigion yn cynnig agweddau a fyddai’n helpu unrhyw unigolyn i ddatblygu, ond mae angen i chi ddeall eich amcanion, eich cryfderau a’ch gwendidau eich hun (neu i fod yn barod ddysgu amdanynt) fel y gallwch fanteisio i’r eithaf ar y profiad

Hefyd, os oes unrhyw straeon, hobïau, cefndir ac ati diddorol ’da ti i’w rhannu, byddai’n dda cael clywed amdano.

Yr unig un y gallaf i feddwl amdano yw’r Tîm Gwyrdd. Yn gynharach yn y flwyddyn fe gysylltais i â Thîm yr Amgylchedd i weld beth y gallwn i gymryd rhan ynddo. Rhoeson nhw fi mewn cysylltiad ag un o’r graddedigion blaenorol (Vyvyan Evans) a oedd wedi sefydlu Tîm Gwyrdd yn Nhŷ Awen. Ar ôl ambell i gyfarfod gyda Vyvyan, a sgwrs gyda’r Tîm Gwyrdd, fe greais i gynnig i ffurfio Tîm Gwyrdd yn Linea. Es i â’r cynnig at Uwch Reolwyr Adwerthu a oedd yn gefnogol dros ben ac yn hapus i fwrw ymlaen â’r syniad. Doedd dim profiad gen i o gydlynu pobl neu achlysuron, ond fe lwyddais i i dynnu ynghyd 12 o unigolion oedd yn poeni am yr amgylchedd a’i les hefyd.  Erbyn hyn mae’r Tîm Gwyrdd yn weithredol ac rydyn ni’n cynnal sesiynau hel sbwriel a sesiynau dysgu dros ginio.

Barod i ymuno â ni?

CYFLEOEDD AR GAEL